SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) veljajo za vse storitve, ki jih nudi Retorik, d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje), oziroma pri vseh pravnih odnosih med podjetjem in naročnikom (t.j. podjetje, fizična oseba, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, organizacija, ki ji podjetje nudi storitve), pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, ki jih nudi ali predlaga naročnik, razen v primerih, kadar da podjetje v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja veljajo tudi pri vseh pravnih in drugih odnosih med podjetjem in obiskovalcem spletnega mesta polonapozgan.com (v nadaljevanju: spletno mesto) in podstrani pod domeno spletnega mesta. Vse storitve, ki so navedene na spletnem mestu, opravlja podjetje. Spletno mesto je v lasti in upravljanja podjetja in je sestavljeno iz več spletnih strani. Vse pravice so pridržane, razen če posamezne strani spletnega mesta ne določajo drugače. Uporaba spletnega mesta, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive ponudbe na kateri koli spletni strani spletnega mesta, pomeni sprejemanje teh splošnih pogojev.

V primeru komunikacije po e-pošti polona@polonapozgan.com ali telefonu podjetja šteje, da je naročnik prebral pričujoče splošne pogoje ter da se z njimi v celoti strinja.

Podjetje si pridržuje pravico, da občasno brez posebnega predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov naročnikov storitev ali obiskovalcev spletnega mesta podjetja je urejeno v Splošnih pogojih zasebnosti.

POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA

Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest podjetje ne nadzoruje, prav tako ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. Tudi če je določen proizvod ali storitev, ki je predstavljen na drugem spletnem mestu, ki ni spletno mesto v lasti podjetja, na spletnem mestu priporočen/a kot kakovosten/na, se to šteje izključno za mnenje in ne more biti razlog za kakršno koli odgovornost podjetja.

Pogoj za uporabo spletnega mesta je zaveza obiskovalca spletnega mesta in podstrani spletnega mesta, da ga ne bo uporabljali v namene, ki so v teh splošnih pogojih ali v veljavni zakonodaji navedeni kot protizakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi se lahko spletno mesto kakor koli (p)oškodovalo. Ob tem ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov spletnega mesta. Prav tako ni dovoljeno pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov, besedil, multimedijskih gradiv ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno pisno dovoljen s strani podjetja.

Obiskovalec spletnega mesta mora pri izpolnjevanju obrazcev in objavljanju komentarjev na spletnem mestu spoštovati pravila spoštljivega izražanja in strpnega dialoga. V primeru neprimernega izražanja, poskusa ali izvedbe (p)oškodovanja spletnega mesta ima podjetje obiskovalcu pravico onemogočiti nadaljnje sodelovanje, uporabo ali obisk spletnega mesta, ali drugih z njim povezanih storitev.

Pošiljanje promocijskih sporočil na elektronske naslove, objavljene na spletnem mestu, ni dovoljeno.Podjetje si pridržuje pravico, da iz zbirke podatkov o elektronskih naslovih, ki jih vodi podjetje, brez predhodnega opozorila odstrani obiskovalce/uporabnike, ki kršijo splošne pogoje.

Spletno mesto je vzpostavljeno z namenom trženja storitev v okviru podjetja. Vsebine spletnega mesta so informativne. Podjetje ne prevzema odgovornosti za točnost, celovitost in ažurnostobjavljenih podatkov, ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Podjetje si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnega mesta brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Ne podjetje ne katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo tega spletnega mesta in/ali informacij, ki jih to spletno mesto vsebuje, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe informacij na tem spletnem mestu, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, programska oprema, proizvodi, storitve in povezana grafika na spletnem mestu na voljo “takšne, kot so”, brez kakršnega koli jamstva, z izjemo jamstev, izrecno navedenih na spletnem mestu.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje ni odgovorno za neposredno, posredno in nenamerno škodo zaradi onemogočene uporabe podatkov s spletnega mesta.

Vse informacije na spletnem mestu so predmet avtorske ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene ob pisnem soglasju podjetja, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

POGOJI SODELOVANJA

Podjetje se zavezuje, da bo vse naročene storitve opravilo kakovostno ter v dogovorjenem roku.

Podjetje lahko kot naročnika smatra katero koli fizično ali pravno osebo, ki je naročila storitev, razen v primeru, kadar je ta oseba izrecno poudarila, da ravna v imenu in na račun tretje strani, čigar ime in naslov bo podala podjetju ob izvedbi naročila in izkazala dokazilo o soglasju tretje strani. Pogodba med naročnikom in podjetjem je sklenjena, veljavna in izvršljiva, ko jo podpišeta obe stranki.

Podjetje ne jamči za pravilnost, točnost in ažurnost podatkov in informacij na spletnem mestu, ki so zgolj informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti pri kateri koli opravljeni storitvi.

Na nasvete, ki jih uporabniki prejmejo na spletnem mestu (oziroma prek povezav na druge spletne strani in spletna mesta), v informacijskih proizvodih, plačljivih ali brezplačnih, ali v okviru individualnega ali skupinskega svetovanja, naj se ne zanašajo v zvezi z osebnimi, zdravstvenimi, finančnimi ali pravnimi odločitvami.

Z investicijo v kateri koli informacijski proizvod, program, svetovalni paket, drugo storitev ali ponudbo podjetja se naročnik zavezuje, da bo v opredeljenih rokih opravil dogovorjeno oziroma poravnal vse finančne in druge obveznosti, zato da bo sodelovanje potekalo v skladu s pogodbenimi določili.

V primeru dvoma v plačilno sposobnost naročnika, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih naročnikov ter v drugih primerih, ko podjetje meni, da je to potrebno, ima podjetje pravico od naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej, pred izvršitvijo naročila. Fizične osebe morajo brezpogojno poravnati svoje obveznosti vnaprej, oziroma v skladu z določili pogodbe.

Dogovori in obljube predstavnika ali zaposlenega pri podjetju, podjetje zavezujejo samo v primeru, kadar podjetje pisno potrdi takšne dogovore.

Vsi informacijski proizvodi, programi in svetovalni paketi podjetja se plačajo vnaprej oziroma skladno s pogoji oziroma določili pogodbe, oziroma pogoji na drugih straneh spletnega mesta. Cene informacijskih proizvodov, programov in svetovalnih paketov podjetja niso predmet pogajanja.

V pogodbi dogovorjena gradiva in drugi podatki ter informacije se naročniku dostavijo v enem izvodu, prek elektronske pošte, na nosilcu podatkov (CD, USB ključ), ali kot izpisan dokument in je namenjen izključno naročniku. V kolikor ni dogovorjeno drugače, bo podjetje napisano gradivo dostavilo naročniku prek elektronske pošte.

Podjetje ima na podlagi pisnega dovoljenja pravico navesti ime naročnika v svojih referencah. Podjetje vse pridobljene podatke o naročnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene morebitnega obveščanja o ponudbi. Če naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.

Naročnik lahko prekliče naročilo pisno ali preko elektronske pošte v roku, ki je določen v pogodbi med naročnikom in podjetjem.

Dogovorjeni roki izvedbe storitev se lahko spremenijo v primeru višje sile ali drugih nepredvidenih dogodkov.

Podjetje v nobenem primeru ni odgovorno za pomanjkanje rezultatov s strani uporabnikov spletnega mesta in naročnikov, ko gre za posredovanje znanja prek nasvetov na spletnem mestu, v informacijskih programih in proizvodih oziroma svetovalnih paketih, saj je za implementacijo/uporabo naučenega in presojo, ali bi naročniku taka implementacija koristila, odgovoren naročnik sam.

CENE STORITEV IN POPUSTI

Storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom podjetja na dan sklenitve pogodbe ali v izrednih primerih v skladu s cenami, določenimi s posebnim pisnim dogovorom z naročnikom.

Podjetje lahko ponudi popust na določeno storitev. Popusti se določijo v pogodbi o izvedbi storitve.

Investicija v katerikoli informacijski proizvod, program in svetovalni paket je zavezujoča in ni vračljiva.

DOSTOPI DO ZAKUPLJENIH PROGRAMOV

Dostop do vsebin kupljenih programov je časovno omejen na čas trajanja programa in je zaveden pri vsakem programu posebej.

MERODAJNO PRAVO

Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.

Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Zadnjič posodobljeno: 25. oktober 2020 Retorik, d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) ščiti vašo zasebnost in vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem, in jih obravnava kot zaupne. Z njimi ravna pošteno in zakonito, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov). V kolikor bi želeli prenehati prejemati kakršna koli sporočila podjetja in torej izbrisati svoje podatke iz baze/mejling liste podjetja, lahko to storite s klikom na povezavo »ODJAVA« na dnu katerega koli sporočila podjetja, lahko pa tudi pišete na elektronski naslov info@retorik.si in zahtevate odjavo.

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih podjetje zbira, obdeluje in hrani, je Retorik, d.o.o.. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju je Polona Požgan (polona@polonapozgan.com).

Nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov

Podjetje zbira, obdeluje in hrani osebne podatke na podlagi pogodbe, privolitve oziroma soglasja, zakona in/ali upravičenega interesa, da lahko izvrši pogodbene obveznosti (poslovna komunikacija, ki se nanaša na strankin nakup ali prijavo na prejemanje izobraževalnih ter promocijskih vsebin), vključno z obveščanjem, neposrednim trženjem in oglaševanjem (ekskluzivna vabila), segmentiranjem za po meri ukrojene koristne vsebine na spletnem mestu, prek mejla in v oglasih na družabnem spletu, ter izvajanjem aktivnostih v računovodske namene. Nihče na mejling listo oziroma v bazo podjetja ni dodan brez njegove izrecne pisne privolitve, prostovoljne prijave prek spletnega obrazca ali na pogodbeni podlagi. Podjetje uporablja osebne podatke za pošiljanje brezplačnih vsebin in ponujanje plačljivih storitev in izobraževanj prek naslednjih kanalov: elektronska pošta, pošta, telefon. Spletno mesto polonapozgan.com (in vse z njim povezane samostojne strani) pomaga prilagoditi spletno izkušnjo z uporabo piškotkov. Piškotek je besedilna datoteka, ki jo na trdi disk postavi strežnik spletnega mesta. S piškotki ni mogoče zaganjati programov ali dostavljati virusov v računalnik. Piškotki so enolično dodeljeni posamezniku, bere pa jih lahko le spletni strežnik v domeni, ki je izdala piškotek za tega posameznika. Njihova uporaba je na spletnem mestu namenjena zlasti izboljšavi vsebin in ponudbe na podlagi analize obiska in priljubljenosti posameznih strani. Če želite, lahko piškotke na svojem računalniku kadar koli onemogočite. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku. Če piškotke izključite, bodo nekatere možnosti spletnega mesta onemogočene.

Osebni podatki, ki so predmet varstva zasebnosti

Za potrebe poslovanja in spletnega mesta polonapozgan.com podjetje zbira osebne podatke, kot so e-naslov, ime, priimek, domači ali službeni naslov, telefonska številka, in podatke o podjetju (zlasti za izdajanje predračunov in računov ter izvajanje kakovostnega svetovanja in mentoriranja), zaradi deljenja koristnih brezplačnih informacij, opravljenih transakcij ali obveščanja o(b) kaki drugi priložnosti. Podatki, ki jih sami prostovoljno razkrijete za objavo na spletnem mestu – na primer v svojih komentarjih k prispevkom ali v svojem mnenju – niso predmet varstva zasebnosti. Podjetje ne zbira podatkov od oseb, mlajših od 18 let, če mu je znano, da so mladoletne, in sicer dokler posredovanja podatkov ne odobri njihov zakoniti zastopnik. Ta lahko kadar koli zahteva vpogled v podatke, ki jih je mladoletnik posredoval podjetju, in zahteva, da se odstranijo iz baze podjetja.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja uresničevanje pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, največ pa v enem mesecu od prejema zahtevka na e-naslov polona@polonapozgan.com Te pravice so: Pravica do dostopa do podatkov (na posameznikovo zahtevo podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov v obdelavi oziroma hrambi) ​Pravica do popravka (netočnih podatkov ter dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov) ​Pravica do izbrisa (t. i. pravica do pozabe) ​Pravica do omejitve obdelave ​Pravica do prenosljivosti podatkov (za posredovanje drugemu upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki) ​Pravica do ugovora (na primer obdelavi podatkov za namene trženja in profiliranja; če trženje temelji na dani privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede z njenim preklicem). ​Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov (pri podjetju, pri Informacijskem pooblaščencu) Rok hrambe Vsi podatki, povezani z obračuni in plačili, vključno s kontaktnimi podatki in računi, se hranijo še 10 let od popolnega plačila storitev. Če se podatki obdelujejo in hranijo na podlagi privolitve oziroma soglasja, se hranijo do preklica le-te(ga). V primeru pogodbene podlage se hranijo do izteka pogodbe.

Varstvo zasebnosti in razkritje podatkov

Podjetje vaše osebne podatke brez opozorila razkrije le, če to zahteva zakonodaja ali v dobronamernem prepričanju, da je to potrebno za: (a) delovanje v skladu z zakonodajo ali pravnimi postopki; (b) ščitenje in varovanje pravic ali lastnine spletnega mesta in podjetja, ter za (c) delovanje v nujnih okoliščinah za varovanje osebne varnosti uporabnikov spletnega mesta ali javnosti. Podjetje ne prodaja in ne daje v najem ali zakup seznamov svojih potencialnih strank oziroma strank drugim podjetjem, razen s tistimi, ki so na pogodbeni ravni vključeni v poslovni proces, denimo v plačilo, v pošiljanje e-pošte ali navadne pošte, v pomoč pri administraciji, v skrb za stranke, v urejanje dostave, v prodajo in trženje, ipd. Vsem tem drugim osebam oziroma podjetjem je prepovedano uporabljati te osebne podatke v kateri koli drug namen, ki ni zagotavljanje storitev podjetju. Vaše osebne podatke so zavezani uporabljati enako skrbno kot podjetje. Veljavnost izjave o varstvu zasebnosti, vprašanja in reševanje sporov Izjava o varstvu zasebnosti začne veljati 23. maja 2018. Podjetje lahko občasno posodobi to izjavo o varstvu zasebnosti, zato vas poziva, da jo redno pregledujete in ste tako vselej na tekočem, kako so zaščiteni vaši podatki. Datum zadnje posodobitve je naveden tik pod naslovom »Izjava o varstvu zasebnosti«. Če imate kakršno koli vprašanje glede varstva zasebnosti in varovanja zaupnosti vaših podatkov, pišite na elektronski naslov polona@polonapozgan.com. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času. Če tudi potem ne boste zadovoljni s to izjavo in režimom varstva zasebnosti, vas bomo prosili, da prenehate uporabljati spletno mesto, kajti zadnje, kar bi si želeli, je, da bi bili pri nas zaradi česar koli nezadovoljni. Izjava o varstvu zasebnosti je podvržena zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije. Če je kateri koli del te izjave o varstvu zasebnosti določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se šteje, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek izjave o varstvu zasebnosti pa ostane v veljavi.